HomeМале вредности

Jавнa набавкa добара – електрична енергија о, редни број ЈНМВ-Д-2/2017

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

Предмет јавне набавке је набавка добара – електрична енергија

Назив – јавнa набавкa добара – електрична енергија о, редни број ЈНМВ-Д-2/2017

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ