HomeМале вредности

Јавнa набавкa услуга – услуга скипа, довоз и одвоз земље ЈНМВ-У- 8/2015 (1.2. 3)

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Предмет јавне набавке је набавка добара – услуга скипа,довоз и одвоз земље- ЈНМВ-У- 8/2015 (1.2. 3.)

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА