HomeЈавне набавке

Jавнa набавкa добара – хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке, резнице, травњаке и семе траве, редни број ЈНМВ-Д-3/2017

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

Предмет јавне набавке је набавка добара 

Назив – јавнa набавкa добара – хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке,резнице, травњаке и семе траве, редни број ЈНМВ-Д-3/2017

Назив и ознака из општег речника набавки: 24440000.

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ