HomeМале вредности

Jавнa набавкa услуга – одржавање електро и рачунарских инсталација, редни број ЈНМВ-У-9-1/2015 (1.2. 6)

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

Предмет јавне набавке је набавка услуга-одржавање електро и рачунарских инсталација.

Jавнa набавкa услуга – одржавање електро и рачунарских инсталација,
редни број ЈНМВ-У-9-1/2015 (1.2. 6)

 

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ