Јавнa набавкa услуга – сеча стабала, редни број ЈНМВ-У-14-2/2015 (1.2. 2)

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

Предмет јавне набавке је набавка услуга-сеча стабала

Назив – јавнa набавкa сеча стабала, редни број ЈНМВ-У-14-2/2015 (1.2. 2)

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ II

 

COMMENTS