HomeМале вредности

Jавнa набавкa услуга – поправка ситне механизације, редни број ЈНМВ-У-4/2017

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Услуга
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга– сервисирање ситне механизације
Назив – јавнa набавкa услуга – поправка ситне механизације, редни број ЈНМВ-У-4/2017

Назив и ознака из општег речника набавки: 16810000

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ