HomeМале вредности

Јавнa набавкa добара – хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке, резнице, травњаке и семе траве -ЈНМВ-Д-3/2017

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

Предмет јавне набавке је набавка добара 

Назив – јавнa набавкa добара – хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке,

резнице, травњаке и семе траве, редни број ЈНМВ-Д-3/2017
 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ