HomeМале вредности

Jавнa набавкa услуге – услуга скипа, вађења пањева, довоз и одвоз земље, редни број ЈНМВ-У-8/2016

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Предмет јавне набавке је  – услуга скипа, вађења пањева, довоз и одвоз земље, редни број ЈНМВ-У-8/2016

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ