HomeМале вредности

Jавнa набавкa услуге – услуга кошења неуређених површина, редни број ЈНМВ-У-9/2016

 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет -Jавнa набавкa услуга  je кошења неуређених површина, редни број ЈНМВ-У-9/2016

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ