Jавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-14/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – арматура.
Назив – јавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-14/2020
Назив и ознака из општег речника набавки: 44310000.

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-armatura.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/3-Konkursna-dokumentacija-armatura.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-armatura.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-armatura.pdf

COMMENTS