Јавнa набавкa добара – челична конструкција, редни број ЈНМВ-Д-18/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке  добара –челична конструкција, редни број ЈНМВ-Д-18/2018

Назив  – челична конструкција, редни број ЈНМВ-Д-18/2018

Назив и ознака из општег речника набавки: 44200000

COMMENTS