HomeМале вредностиЈавне набавке

Jавнa набавкa добара – допунска опрема за машинe, редни број ЈНМВ-Д-24/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – допунска опрема за машине.
Назив – јавнa набавкa добара – допунска опрема за машинe, редни број ЈНМВ-Д-24/202
Назив и ознака из општег речника набавки: 43310000

Преузмите позив за подношење понуда

Преузмите конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/06/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-dopunska-oprema-za-masine.pdf