Јавнa набавкa добара –  електрична енергија , редни број ЈНМВ-Д-6/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – електрична енергија;
Назив – јавнa набавкa добара –  електрична енергија , редни број ЈНМВ-Д-6/2020
Назив и ознака из општег речника набавки:09310000

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-elektricna-energija.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/3-Konkursna-dokumentacija-elektricna-energija.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-elektricna-energija.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-elektricna-energija.pdf

 

COMMENTS