Јавнa набавкa добара – лична заштитна средства, редни број ЈНМВ-Д-20/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – лична заштитна средства
Назив – јавнa набавкa добара – лична заштитна средства, редни број ЈНМВ-Д-20/2020
Назив и ознака из општег речника набавки: 18000000

Преузмите позив за подношење понуде

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/04/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-licna-zastitna-sredstva.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/04/3-Konkursna-dokumentacija-licna-zastitna-sredstva-2020.pdf

Питање и одговор

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/04/5-1-Pitanje-i-odgovor-licna-zastitna-sredstva.pdf

Измена конкурсне документације

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/04/3-1-Izmena-konkursne-dokumentacije-licna-zstitna-sredstva.pdf

Измена конкурсне документације

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/04/3-2-Izmena-konkursne-dokumentacije-licna-zstitna-sredstva.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/04/8-Odluka-o-dodeli-ugovora-licna-zastitna-sredstva.pdf

Обавештење о закљученом уговору
https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/04/10-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-licna-zastitna-sredstva.pdf

 

COMMENTS