HomeМале вредностиЈавне набавке

Jавнa набавкa добара – набавка мобилијара за потребе уређења јавних површина, редни број ЈНМВ-Д-2/2019

За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добра – набавка мобилијара за потребе уређења јавних површина.
Назив – јавнa набавкa добара – набавка мобилијара за потребе уређења јавних површина, редни број
ЈНМВ-Д-2/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 37535200, 3911330, 39224340

Преузмите позив

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/07/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-nabavka-mobilijara-za-potrebe-uredjenja-javnih-povrsina.pdf

Преузмите конкурсну документацију

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/07/3-Konkursna-dokumentacija-nabavka-mobilijara-za-potrebe-uredjenja-javnih-povrsina.pdf

Одлука о додели уговора

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/07/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-nabavka-mobilijara-za-potrebe-uredjenja-javnih-povrsina.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/07/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-nabavka-mobilijara-za-potrebe-uredjenja-javnih-povrsina.pdf