HomeМале вредностиЈавне набавке

Јавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-20/2019

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – дендро материјал.
Назив – јавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-20/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 03440000.

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/12/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-dendro-materijal.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/12/3-Konkursna-dokumentacija-dendro-materijal.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/12/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-dendro-materijal.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/12/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-dendro-materijal.pdf