HomeМале вредностиЈавне набавке

Jавнa набавкa добра – дробилица за крупније остатке, редни број ЈНМВ-Д-21/2019

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – дробилица за крупније остатке.
Назив – јавнa набавкa добра – дробилица за крупније остатке, редни број ЈНМВ-Д-21/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 16000000.

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/12/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-drobilica-za-krupnije-ostatke.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/12/3-Konkursna-dokumentacija-drobilica-za-krupnije-ostatke.pdf

Одлука  о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/12/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-drobilica-za-krupnije-ostatke.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/12/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-drobilica-za-krupnije-ostatke.pdf