HomeМале вредностиЈавне набавке

Jавнa набавкa добра – материјал за реконструкцију котла за уградњу система за грејање, редни број ЈНМВ-Д-27/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке  добара – материјал за реконструкцију котла за уградњу система за грејање

Назив – јавнa набавкa  – материјал за реконструкцију котла за уградњу система за грејање

Назив и ознака из општег речника набавки: 45350000