HomeМале вредностиЈавне набавке

Jавнa набавкa добра – расадни материјал (летња расада), редни број ЈНМВ-Д-18/2019

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – расадни материјал (летња расада).
Назив – јавнa набавкa добра – расадни материјал (летња расада), редни број ЈНМВ-Д-18/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 03120000.

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/10/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-rasadni-materijal.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/10/3-Konkursna-dokumentacija-rasadni-materijal.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/10/Odluka-o-dodeli-ugovora-rasadni-materijal.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/10/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-rasadni-materijal.pdf