HomeМале вредностиЈавне набавке

Јавнa набавкa добра – расадни материјал – летња расада, редни број ЈНМВ-Д-23/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – расадни материјал – летња расада.
Назив – јавнa набавкa добра – расадни материјал – летња расада, редни број ЈНМВ-Д-23/2020
Назив и ознака из општег речника набавки: 03120000

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/06/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-rasadni-materijal.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/06/3-Konkursna-dokumentacija-rasadni-materijal.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/06/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-letnja-rasada.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/06/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-rasadni-materijal.pdf