Jавнa набавкa добра – различити грађевински и занатски радови, редни број ЈНВВ-Р- 2/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, јавна набавка велике вредности
Врста предмета: радови
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добра – различити грађевински и занатски радови
Назив – јавнa набавкa добра – различити грађевински и занатски радови, редни број ЈНВВ-Р-
2/2020
Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000.

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-razliciti-gradjevinski-i-zanatski-radovi.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/3-Konkursna-dokumentacija-razliciti-gradjevinski-i-zanatski-radovi.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-razliciti-gradjevinski-i-zanatski-radovi.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/10-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-razliciti-gradjevinski-i-zanatski-radovi.pdf

 

 

COMMENTS