Јавнa набавкa добара – саксије, кесе и слично , редни број ЈНМВ-Д-10/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – саксије, кесе и слично;
Назив – јавнa набавкa добра – саксије, кесе и слично , редни број ЈНМВ-Д-10/2020
Назив и ознака из општег речника набавки: 19500000.

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-saksije-kese-i-slicno.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/3-Konkursna-dokumentacija-saksije-kese-i-slicno.pdf

Измена конкурсне документације

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/3-1-Izmena-konkursne-dokumentacije-saksije-kese-i-slicno.pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/6-Obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda-saksije-kese-i-slicno.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/8-Odluka-o-dodeli-ugovora-saksije-kese-i-slicno.pdf

Oбавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/10-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-saksije-kese-i-slicno.pdf

 

 

COMMENTS