Јавнa набавкa добра – трактор, мулчер, посипач за со, путем финансијског лизинга, редни број ЈНВВ-Д-12/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике  вредности

Предмет јавне набавке  добра – трактор, мулчер, посипач за со путем финансијског лизинга.

Назив – јавнa набавкa  – трактор, мулчер, посипач за со, путем финансијског лизинга, редни
број ЈНВВ-Д-12/2018

Назив и ознака из општег речника набавки: 1600000.

COMMENTS