HomeМале вредности

Jавнa набавкa  – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-13/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке  добара – дендро материјал

Назив – јавнa набавкa  – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-13/2018

Назив и ознака из општег речника набавки: 03440000.