HomeМале вредностиЈавне набавке

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ-Д-15/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке  добара – расадни материјал

Назив – јавнa набавкa  – расадни материјал, бр. ЈНМВ-Д-15/2018

Назив и ознака из општег речника набавки: 03120000.