HomeМале вредностиЈавне набавке

Јавнa набавкa добра – јесења расада, редни број ЈНМВ-Д-16/2019

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – јесења расада, редни број ЈНМВ-Д-16/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 03120000

Преузмите позив за подношење понуда

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/06/poziv.pdf

Преузмите конкурсну документацију

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/06/poziv.pdf

Одлука о додели уговора

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/06/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-rasadni-materijal.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/06/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-rasadni-materijal.pdf