HomeМале вредностиЈавне набавке

Јавнa набавкa радова – израда и уградња система за заливање у купе (пирамиде) за цвеће, редни број ЈНМВ-Р-21/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: радови
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка радова – израда и уградња система за заливање у купе
(пирамиде) за цвеће
Назив – јавнa набавкa радова – израда и уградња система за заливање у купе (пирамиде) за
цвеће, редни број ЈНМВ-Р-21/2020
Назив и ознака из општег речника набавки: 44210000

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/04/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-izrada-i-ugradnja-sistema-za-zalivawe-u-kupe-piramide-za-cvece.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/04/3-Konkursna-dokumentacija-izrada-i-ugradnja-sistema-za-zalivanje-u-kupe-piramide-za-cvece.pdf

Oдлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/04/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-izrada-i-ugradnja-sistema-za-zalivanje-u-kupe-piramide-za-cvece.pdf

Oбавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/04/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-izrada-i-ugradnja-sistema-za-zalivanje-u-kupe-piramide-za-cvece.pdf