Jавнa набавкa услуга – поправка транспортних средстава, редни број ЈНМВ-У-15/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: услуга
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга – поправка транспортних средстава
Назив – јавнa набавкa услуга – поправка транспортних средстава, редни број ЈНМВ-У-15/2020
Назив и ознака из општег речника набавки: 16700000

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-popravka-transportnih-sredstava.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/3-Konkursna-dokumentacija-popravka-transportnih-sredstava.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-popravka-transportnih-sredstava.pdf

Oбавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-popravka-transportnih-sredstava.pdf

COMMENTS