Јавнa набавкa услуга –услуга за различите браварске радове, редни број ЈНМВ-У-17/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: услуга
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга – услуга за различите браварске радове
Назив – јавнa набавкa услуга –услуга за различите браварске радове, редни број ЈНМВ-У-17/2020
Назив и ознака из општег речника набавки: 44310000

Позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-usluga-za-razlicite-bravarske-radove.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/3-Konkursna-dokumentacija-usluga-za-razlicite-bravarske-radove.pdf

Одлука о додели уговора 7 Odluka o dodeli ugovora – razliciti bravarski radovi

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-razliciti-bravarski-radovi.pdf

Oбавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-usluga-za-razlicite-bravarske-radove.pdf

COMMENTS