HomeМале вредности

Јавнa набавкa добара – хумусна земља , редни број ЈНМВ -Д-8 2017

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

Предмет јавне набавке је набавка добара – хумусна земља

Назив – јавнa набавкa добара-јавнa набавкa добара – хумусна земља , редни број ЈНМВ -Д-8 2017

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ