HomeРЈ Зеленило

Јавнa набавкa радова – доградња уређаја за распрскивање у затвореним објектима, редни број ЈНМВ-Р-10/2016

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет -доградња уређаја за распрскивање у затвореним објектима

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ