HomeМале вредности

Jавнa набавкa добара – трактор са грејном кабином и мулцер бочно прегибни путем финансијског лизинга, редни број ЈНМВ-Д-10/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

Предмет јавне набавке је набавка добара – трактор са грејном кабином и мулцер бочно прегибни путем финансијског лизинга

Назив и ознака из општег речника набавки: 1600000.
 
 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ