HomeМале вредностиЈавне набавке

Јавнa набавкa добра – летња расада, редни број ЈНМВ-Д-26/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке  добара – летња расада

Назив -јавнa набавкa добра – летња расада, редни број ЈНМВ-Д-26/2018

Назив и ознака из општег речника набавки: 03120000.