HomeМале вредностиЈавне набавке

Jавнa набавкa добра – микробиолошки препарат, редни број ЈНМВ-Д-24/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке  добара – микробиолошки препарат

Назив – јавнa набавкa добра – микробиолошки препарат, редни број ЈНМВ-Д-24/2018

Назив и ознака из општег речника набавки: 24440000