HomeМале вредностиЈавне набавке

 Јавнa набавкa – услуга скипа, вађење пањева, довоз и одвоз земље, редни број ЈНМВ-У-6/2018

Предмет јавне набавке услуга – услуга скипа, вађење пањева, довоз и одвоз земље .

Назив – јавнa набавкa – услуга скипа, вађење пањева, довоз и одвоз земље, редни број
ЈНМВ-У-6/2018

Назив и ознака из општег речника набавки: 71335000 .