Јавнa набавкa услуга – услуга багера и камиона на ископу, довозу и одвозу земље, шута и осталог, редни број ЈНМВ-У-13/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: услуга
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга – услуга багера и камиона на ископу, довозу и одвозу
земље, шута и осталог
Назив – јавнa набавкa услуга – услуга багера и камиона на ископу, довозу и одвозу земље, шута
и осталог, редни број ЈНМВ-У-13/2020
Назив и ознака из општег речника набавки: 71500000

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-usluga-bagera-i-kamiona-na-iskopu-dovozu-i-odvozu-zemlje-suta-i-ostalog.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/3-Konkursna-dokumentacija-usluga-bagera-i-kamiona-na-iskopu-dovozu-i-odvozu-zemlje-suta-i-ostalog.pdf

Oдлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-usluga-bagera-i-kamiona-na-iskopu-dovozu-i-odvozu-zemlje-suta-i-ostalog.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-usluga-bagera-i-kamiona-na-iskopu-dovozu-i-odvozu-zemlje-suta-i-ostalog.pdf

COMMENTS