Јавнa набавкa добара –  хумусна земља,прихрана и остало ЈНМВ-Д-5/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара -хумусна земља,прихрана и остало;
Назив – јавнa набавкa добара –  хумусна земља,прихрана и остало ЈНМВ-Д-5/2020
Назив и ознака из општег речника набавки:24440000

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-humusna-zemlja-prihrana-i-ostalo.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/3-Konkursna-dokumentacija-humusna-zemlja-prihrana-i-ostalo.pdf

Oдлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/8-Odluka-o-dodeli-ugovora-humovit-prihrana-i-ostalo.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/10-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-hunusna-zemlja-prihrana-i-ostalo.pdf

COMMENTS